fbpx

Regulamin

Regulamin Wydarzeń Akademia Scrum

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem wydarzenia pod nazwą Akademia Scrum („Wydarzenie”) jest Matusz Żeromska, NIP: 9191705784, [email protected], 603 286 679

Strona wydarzenia: https://www.akademiascrum.pl/ 

 

2. TERMIN I MIEJSCE

 1. Wydarzenie odbędzie się zgodnie z informacją na stronie internetowej wydarzenia – szczególna podstrona

 2. Miejsce wydarzenia jest ogłaszane najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem

 3. Informacje o miejscu są rozsyłane poprzez email

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG WYDARZENIA

 1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zakup biletów zgodnie z aktualnym cennikiem

 3. Raz zakupiony bilet upoważnia do udziału w Wydarzeniu

 4. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu Wydarzenia i związanego z tym braku możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych do udziału w Wydarzeniu.

 5. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Wydarzenia 

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

 7. W trakcie działań promocyjnych Organizator może prowadzić różne akcje marketingowe obniżając ceny dla wybranych grup.

 8. Uczestnik może się wycofać w każdym momencie bez podania przyczyny, otrzymuje wtedy zwrot 100% wpłaconej kwoty

 9. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator zwraca płatność uczestnikom w ciągu 3 dni roboczych.

 10. Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku osób prawnych, gdzie zostały wystawione faktury VAT 3 dni po podpisaniu i odesłaniu korekt faktur.

4. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.

 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora jako administratora tych danych, w celu rejestracji na Wydarzenie, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Wydarzenia.

 2. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię, nazwisko, data urodzenia, miasto zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne.

 4. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania.

 5. Wycofanie zgody wymaga wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres Organizatora

 6. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie wizerunku Uczestnika w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Wydarzenia, materiałach i kanałach online (m.in. YT, Facebook, G+, Twitter, LinkedIn) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem.

 7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzeniu.

 8. Organizator na prośbę uczestnika usunie lub z anonimizuje zdjęcia w ciągu 2 dni roboczych od uzyskania takiej informacji

 7. REKLAMACJA

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać na adres organizatora

 2. W reklamacji powinny być uwzględnione dane Klienta oraz potwierdzenie płatności jeżeli takowa wystąpiła

 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.

 4. W przypadku braku dokumentów organizator wzywa Klienta do uzupełnienia dokumentów w ciągu 7 dni.

 5. Odpowiedź jest wysyłana do Klienta na wskazany adres e-mail Klienta lub w inny wskazany sposób

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.

 3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w Konkursie oraz powoduje utratę prawa do nagrody.

 4. Przewiduje się możliwość wcześniejszego zakończenia Imprezy, jeśli Organizator lub inna upoważniona osoba uzna, że może być zagrożone zdrowie i życie uczestników Imprezy,

 5. W przypadku spowodowania zniszczeń przez uczestnika Wydarzenia zostaje sporządzony protokół incydentu, w którym sprawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód. W przypadku umyślnego spowodowania zniszczeń, po spisaniu protokołu nastąpi natychmiastowe wydalenie z Wydarzenia, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami,

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe Kupujących: (a) na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); (b) w wykonaniu umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub (c) celem podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (d) dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia, swoje Dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨, na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
 • – adres pocztowy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • – e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • – numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy.
 1. Szczegółowe zasady i rozwiązania dotyczące ochrony, zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin 
 4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.